Bioclere reningsverk

Nedan har vi beskrivit i enkla drag hur vårat reningsverk fungerar.
 Har ni fler frågor så är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 
Enkel illustration

Steg 1, Slamavskiljare.
Även kallad 3-kammarbrunn.

Slamavskiljaren används för att avskilja flytande och sjunkande ”partiklar” från att gå vidare till nästa steg och orsaka driftsstörningar. Partiklar kan vara allt ifrån fekalier till saker som med misstag hamnat i avloppet som tops, tamponger, tandtråd etc. Slamavskiljaren dimensioneras efter hur avloppsvattnet leds till anläggningen, antalet personer, slamtömningsintervall osv. I vissa fall kan befintliga slamavskiljare användas. Vid större anläggningar används rensgaller och försedimentering. 

Enkel illustration

Steg 2, Bioclere´s unika 

isolerade biobädd.

Efter många års tester med olika typer av reningssystem har vi kommit fram till att biologisk rening med isolerad biobädd samt speciellt framtaget bärarmaterial är det mest driftsäkra. Eftersom att bädden är självreglerande och alltid har samma yta för bakterierna samt en jämn temperatur tål systemet extrema variationer betydligt bättre än många andra system. Vid större anläggningar byggs 2st seriekopplade biobäddar för bättre och stabilare rening.   
                             
Funktion
När avskilt vatten når biologiska steget pumpas vattnet upp och sprids statiskt över biobäddmaterialet. När vattnet rinner genom det luftade biobäddsmaterialet skapas en bio hud. När biohuden blivit tillräckligt tjock lossnar huden från bärarmaterialet som följer med vattnet genom bädden ner till cirkulationsbrunnen som är placerad under biobädden. I cirkulationsbrunnen sjunker slammet till botten av den konformade cirkulationsbrunnen. Därefter pumpas det tillbaka in i slamavskiljaren för att undvika flytslam. Returslampumpen kan även användas för att optimera sedimenteringen i slamavskiljaren. Biobäddmaterialet vi använder heter HUFO och är speciellt framtaget för biologisk rening. Givetvis dimensioneras cirkulationsbrunn, biobädd och spridningssystem efter verkliga förutsättningar.

Steg 3, Bioclere´s unika kemsteg.

Kemsteget är i första hand till för att reducera fosfor. Att steget placeras efter biologiska reningen är för att inte störa den biologiska processen.

Funktion
När mekaniskt, biologisk renat vatten rinner till det kemiska steget mäts flödet med ultraljud i öppen ränna, (mätnoggrannhet 1 L). Där efter tillsätts kemikalier intensivt och flödesstyrt för att bilda fosforflockar. Genom en speciell framtagen enhet byggs flocken upp i storlek för att sedan sjunka ner till botten i den konformade enheten. Rent vatten stiger till ytan och avleds via en utloppsränna till recipient. Flockarna som bildats pumpas tillbaka till slamavskiljaren. Vilket flockningsmedel som används beror på förutsättningarna och givetvis dimensioneras även kemsteget efter verkliga förutsättningar

Steg 4, Bioclere UVEN, reduktion av kolibakterier

Bioclere UVEN är till för att rena E.coli som i vissa fall kan vara ett krav. Systemet byggs upp efter flöden och belastning med stora variations möjligheter. Fråga oss om exempel. 

Funktion 
Bioclere UVEN består av en utjämningstank som är kopplat till en pump som satsvis behandlar avloppsvattnet via filter och UV-ljus. Anläggningen kan komponeras helt efter belastning och krav på utformning och ytbehov